PL EN
Napisz do nas!
WYCENA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH WYCENA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WYCENA DZIAŁEK WYCENA MAGAZYNÓW WYCENA BIUROWCÓW WYCENA OBIEKTÓW KOMERCYJNYCH WYCENA OBIEKTÓW NIETYPOWYCH

508 53 54 53

URSZULA CIEŚLAR
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
UPRAWNIENIA NR: 5187

A-   A   A+

Rzeczoznawca majątkowy
Zgodnie z polskim prawem tylko uprawniony rzeczoznawca majątkowy może przygotować dokument określający wartość nieruchomości, nazywany „operatem szacunkowym”. Aby otrzymać polskie uprawnienia do szacowania wartości nieruchomości, kandydat musi posiadać wyższe wykształcenie, ukończyć podyplomowe studia z zakresu wyceny nieruchomości, zdobyć wiedzę praktyczną, aby ostatecznie przystąpić do egzaminu państwowego przed państwową komisją kwalifikacyjną.

Działalność zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami reguluje Dział V ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 518 z dnia 2 kwietnia 2014r. ze zm.)

Zgodnie z ustawą:
Art. 174. 
1. Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.
3. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
3a. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 1. rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 2. efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 3. skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 4. oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 5. bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 6. określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 7. wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 8. wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

3b. Z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych osoba, o której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzeczoznawca majątkowy”.
Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej.

Podstawowe pojęcia związane z wyceną nieruchomości

Szacowanie nieruchomości
to zespół czynności prowadzących do określenia wartości nieruchomości

Wycena nieruchomości
to proces, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości dla różnych celów, przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik.

Operat szacunkowy
to pisemna, prawnie zastrzeżona opinia rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości, sporządzona na podstawie przeprowadzonej wyceny nieruchomości.

Określenie wartości nieruchomości
polega na określeniu wartości prawa własności lub innych praw do nieruchomości, przy wykorzystaniu określonych i sprawdzonych w praktyce narzędzi ekonomicznych oraz procedur prawnych.

Wyróżniamy następujące rodzaje wartości:

 • Wartość rynkowa
 • Wartość odtworzeniowa
 • Wartość katastralna
 • Wartości nierynkowe (zgodnie z KSWP2):
  • Bankowo-hipoteczna
  • Godziwa
  • Indywidualna (lub inwestycyjna)
  • Ubezpieczeniowa
  • Dla wymuszonej sprzedaży